Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ЕТЕРИЧНИ” ЕООД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ WWW.AROMA-ACADEMY.BG И ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЯ LEARN.AROMA-ACADEMY.BG

I. Общи разпоредби

1. Настоящите „Общи условия” уреждат условията за ползване на интернет страницата http://www.aroma-academy.bg (наричана за кратко “Сайт”) и поддомейн http://learn.aroma-academy.bg (наричан за кратко “Платформа”), управлявани от „Етерични” ЕООД (наричан за кратко “Академията”), касаещи извършването на обучения и семинари по ароматерапия и всички дейности, свързани с тях.

2. „Платформата” представлява електронна среда, с помощта на която се извършват обучения по ароматерапия в дистанционна форма.

3. „Потребител” е всяко лице, което ползва Сайта или Платформата.

4. „Курсист” е всеки потребител, който се е записал за участие в курс или семинар.

5. С регистрацията си на Платформата learn.aroma-academy.bg, Потребителят се съгласява с настоящите Общи условия.

II. Регистрация

6. Всеки Потребител, който желае да участва в обученията, трябва да се регистрира, като предостави две имена и електронен адрес за регистрацията. Влизането в Платформата се извършва посредством потребителско име и парола. По желание, Потребителят може да предостави допълнителна информация за себе си в своя профил.

III. Записване за обучение

7. Записването за отделни семинари или курсове става след заплащане на съответната такса за обучение. След постъпване на сумата по банковата сметка на Академията, записалият се участник („Курсист”) се включва служебно към избрания от него курс, където получава достъп до цялата информация и всички материали за обучението.

IV. Плащания

8. Всички такси, които подлежат на плащане от курсистите, се заплащат по банков път, по следната банкова сметка:
Етерични ЕООД
IBAN: BG20FINV91501017597569
BIC/SWIFT код: FINVBGSF
Първа инвестиционна банка

9. Като основание за превода се посочва: Име на курсист, име на курса/ семинара

10. В случай че курсист е заплатил таксата за участие и обучението не може да бъде проведено на обявената дата или бъде отменено, курсистът има право да:

10.1. получи обратно заплатената сума, по неговата банкова сметка

10.2. да използва сумата за друго обучение на Академията.

11. В случай че курсист е заплатил таксата за участие и се откаже от участие в курса, той:

11.1. има право да използва 80% от сумата за участие в друг курс, в рамките на следващите шест месеца

11.2. има право да получи обратно 60% от сумата, по неговата банкова сметка, ако отказът за участие е в срок повече от 14 дни преди началото на курса, и не избере опцията по т. 11.1

11.3. има право да получи обратно 50% от сумата, по неговата банкова сметка, ако отказът за участие е в срок по-малко от 14 дни преди началото на курса, и не избере опцията по т. 11.1.

V. Провеждане на обученията

12. Всички обучения се провеждат при минимален брой от 5 курсиста.

13. В случай че записаните курсисти са под определения минимум по т. 12, обучението може:

13.1. да се проведе по преценка на ръководството

13.2. да бъде отложено за по-късна дата

13.3. да бъде отменено.

14. В случаите по т. 13.2 и 13.3 курсистите имат право:

14.1. да се включат в същото обучение за по-късната дата, при същите условия, или

14.2. да получат обратно платената сума за обучението в пълен размер, или

14.3. да запишат друго обучение на същата стойност.

15. Обученията се провеждат в дистанционна форма, чрез интернет връзка, освен ако не е предвидено присъствено обучение (напр. ароматерапевтичен масаж, обонятелен практикум и др.).

16. Когато обученията се провеждат в дистанционна форма, курсистите се включват на живо посредством Платформата или други специализирани електронни приложения и учебните сесии се записват.

17. Записите са предназначени само за лично ползване от курсистите.

18. Всички видеозаписи са изцяло собственост на „ЕТЕРИЧНИ” ЕООД и никаква част от съдържанието на курсовете не може да бъде копирана, предавана, разпространявана, публикувана, продавана, променяна за каквато и да е цел, различна от учебната.

VI. Документи за завършено обучение

19. След успешно завършен Основен курс по ароматерапия и ароматерапевтичен масаж, удостоверен чрез изпит, Курсистите получават Удостоверение за професионално обучение, издадено от ЦПО към НАПОО.

20. Полагането на изпит за получаването на Удостоверение за професионално обучение се заплаща отделно от таксата за обучението.

21. За всички останали курсове и семинари Курсистите получават Сертификат за преминато обучение по съответната тема.

VII. Освобождаване от правна отговорност

22. Всички обучения са предназначени само за информационни и образователни цели и не заместват професионалната медицинска консултация, диагноза или терапия. Обръщайте се към Вашия лекар за всякакви въпроси, касаещи здравословното Ви състояние. Не пренебрегвайте и не отлагайте медицински преглед или консултация заради информация, съдържаща се в обученията. Авторите на курса не практикуват медицина и не носят отговорност, директна или индиректна, за вреди или щети, възникнали от употребата на съдържащата се в обученията информация.

23. Данни за контакт:

Етерични ЕООД
Адрес: гр. София, бул. П. Дертлиев 42
МОЛ: Борис Тодоров
ИН: 203228406
BG20FINV91501017597569
contact@aroma-academy.bg
+359877429008; +359899168961